فصل سوم

 

 

 

 

1-3     طرح تحقیق

پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای پس رویدادی می باشد .

2-3     متغیر مستقل و وابسته :

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش و عدد به آن اختصاص داده می شود . ویژگی هایی که پژوهشگر مشاهده و اندازه گیری می کند متغیر نامیده می شود . عدد یا دخالتی که به یک متغیر نسبت داده می شود نشان دهنده تغیر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر می باشد . ( دلاور ، علی 1383 )

متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارد بر دو دسته تقسیم می شود :

الف : متغیر مستقل   ب: متغیر وابسته

الف – متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود . بی این متغیر ، متغیر محرک یا درون داد گفته می شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری اندازه گیری شود . 

متغیر مستقل پیش فرض است به این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است .

در تحقیق آزمایشی ، متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایش کننده دستکاری می شود تا تاثیر تغییرات  بر متغیر دیگر که وابسته فرض شده است مشاهده و اندازه گیری شود . ( دلاور ، علی 1383 )

در پژوهش حاضر که هدف بررسی رابطه اختلالات شخصیت و هوش هیجانی بر سوء مصرف کنندگان مواد می باشد . اختلالات شخصیت متغیر مستقل می باشد تا تاثیر تغیر آن بر متغیر وابسته سنجیده شود .

ب- متغیر وابسته : متغیر وابسته ، متغیر پاسخ ، برون داد یا ملاک است و عبارتست از وجهی یا از جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است . متغیر وابسته که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود . در تحقیق آزمایش متغیر وابسته به متغیری اطلاق می شود که در اثر اجرا ، حذف یا تغییر مستقل آشکار ، پنهان یا تغییر می کند . متغیر وابسته بر عکس تغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن دستکاری یا تصرف به عمل آورد ( دلاور ، علی 1383 ) در پژوهش فوق که هدف بررسی رابطه اختلالات شخصیت  هوش هیجانی بر سوء مصرف کنندگان مواد می باشد ، هوش هیجانی متغیر وابسته می باشد .

 

3-3  جامعه آماری

 جامعه : جامعه مورد نظر در تحقیقات آزمایشی جامعه ای است که مورد قبول اغلب محققان قرار گرفته است و این جامعه عبارتست از هم اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم . در پژوهش فوق جامعه آماری مورد نظر مردان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر بخش آباده طشک می باشد .

 

4-3 نمونه آماری

عبارت است از انتخاب در صدی از یک جامعه به عنوان نماینده واقعی آن جامعه در پژوهش حاضر 60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده ایم .

 

ابزارهای پژوهش پرسشنامه ویژگی های هوش هیجانی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون (MCMI-II )

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پژوهش روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است .

 

5-3 روش اجرا پس از برقراری ارتباط

 پس از اینکه نمونه مورد نظر را از جامعه آماری انتخاب کردیم . پرسشنامه در بین سوء مصرف کنندگان توزیع خواهیم کرد . بعد از پاسخ گویی ، کلیه پرسشنامه ها جمع آوری و برای مرحله بعد مهیا خواهیم ساخت .

 

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری

 با توجه به فرضیات پژوهش و طرح کلی آن برای تجزیه و تحلیل آماری باید داده های اماری را از طریق روش های ذکر شده در آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل کرد و همچنین از نرم افزار spss برای تبدیل نمرات استفاده کرد .

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

نظریه های شخصیت نویسنده چالزاس .کار و ترجمه احمد رضوانی

هوش هیجانی ( خود آگاهی هیجانی ، خویشتنداری ، همدلی و یاری به دیگران ) نویسنده : دانیل گلمن مترجم نسرین پارسا – تهران . 1383

سایت اینترنتی  WWW.irar.ac.ar

یوسفی ، علی (1386) بررسی اختلالات شخصیت و هوش هیجانی در سوء مصرف کنندگان مواد – پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شیراز

دلاور ، علی (1383 ) آمار و روش های تحقیق در روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی تهران انتشارات رشد چاپ 12

جان و پروین (1381 ) نظریه و پژوهش شخصیت   ترجمه : دکتر محمد جعفر جوادی ، دکتر پروین کدیور چاپ اول

گلمن ، دانیال (1383 ) هوش هیجانی ترجمه : نسرین پارسا ، تهران انتشارات رشد

سایت اینترنتی  www.iran.ac.ar 

ترجمه شده چکیده انگلیسی

Thorsten fehr , patrik wiedenmann , Manfred herrmann 2006

Brid A . Nic dhonnchadha , Kathryn A.cunningham 2008

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 12:41  توسط منصور سهیلی  |